Showing 1-6 of 16 results

สมองกล

สมองกล

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a

เครื่องพิมพ์สามมิติ

เครื่องพิมพ์สามมิติ

เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นเครื่องฉีดขึ้นรูปวัสดุประเภทโพลิเมอร์โดยควบคุมการพิมพ์ขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสร้างรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างอิสระในรูปแบบของสามมิติ โดยเครื่องใน Fabrication Lab ใช้เส้นโพลิเมอร์ชนิด PLA (Polylactic) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ทำจากธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อผู้ใช้งาน มาให้ความร้อนโดยหัวพิมพ์ชนิดทำความร้อนจนหลอมละลาย และทำการฉีดโพลิเมอร์ที่หลอมละลายลงไปเป็นรูปร่างต่าง ๆ

People Making Music with Other

People Making Music with Other

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a

Buddhism and Modern Psychology

Buddhism and Modern Psychology

Coding for beginners might seem hard. However, starting with the basics is a great

Competitive Strategy and Organization

Competitive Strategy and Organization

About this Course HTML and CSS Are the Tools You Need to Build a