iaaixntbs

ห้องปฏิบัติการ STEMLAB เป็นห้องปฏิบัติการในโรงเรียนรูปแบบใหม่ นอกเหนือจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ STEM และการเรียนด้วยการลงมือทำ

ซึ่งส่งเสริมกับหลักสูตรที่โรงเรียนมีอยู่ เช่น วิชานวัตกรรม วิชาโครงงาน เป็นต้น ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้เด็กในวัยเรียนฝึกฝนการสร้างนวัตกรรม ผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือพิเศษของห้องปฏิบัติการที่ทำให้นักเรียนมัธยมที่ไม่มีทักษะทางงานช่างมาก่อน สามารถสร้างนวัตกรรมที่มีความซับซ้อนสูงมากเทียบเท่ากับระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่มาพร้อมกับหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรยากาศการเรียนรู้ของห้องปฏิบัติการที่เปิดกว้างที่ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้อย่างอิสระ

บทเรียนประกอบห้องปฏิบัติการ STEMLAB

Stemlab Logo DSGN 2 Horizontal

ผู้ดูแลโครงการหลัก

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น

คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกกรรมการบินนานาชาติ สจล.

ดร.พิรดา เตชะวิจิตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สจล.

นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม

ผู้เชี่ยวชาญในโครงการ

เรียนรู้ได้ทุกที่

ผ่านระบบเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ LMS (Learning Management System)

ผ่านแบบทดสอบ Online

ยืนยันองค์ความรู้ที่ได้ผ่านระบบใบรับรอง Online

ลงมือทำจริง

นำความรู้มาลงมือทำจริงในห้องปฎิบัติการ STEMLAB

เรียนรู้ในสิ่งที่รัก จะพาเราไปได้ไกลเสมอ

กับการเรียนการสอนแบบลงมือปฎิบัติจริง ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย